Plan działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan działania

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 

 

Lp.

Zakres działania

Osoba realizująca zadanie

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Przekazanie do wiadomości danych kontaktowych Koordynatora   ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

- zapoznanie pracowników Kolegium z Zarządzeniem Prezesa o wyznaczeniu Koordynatora

-   zamieszczenie informacji na stronie BIP SKO w Kielcach

5 luty 2021r.

2.

Wstępna analiza stanu zapewnienia przez Kolegium dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ,          

z uwzględnieniem dostępu alternatywnego

Koordynator ds. dostępności

- opracowanie planu działania

-przekazanie projektu planu do zatwierdzenia Prezesowi Kolegium

- publikacja planu na stronie BIP SKO w Kielcach

- analiza deklaracji dostępności opublikowanej na stronie BIP Kolegium, pod kątem jej aktualności oraz przedstawienie Prezesowi Kolegium ewentualnych zmian jej treści,

- sprawdzenie procedur

12 luty 2021r.

3.

Samoocena oraz podjęcie działań mających na celu dostosowanie pomieszczeń stanowiących siedzibę Kolegium do zakresu minimalnych wymagań architektonicznych służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

Dokonanie analizy stanu obecnego

 

- zapewnienie wolnej od barier przestrzeni korytarza w którym siedzibę ma Kolegium,

-zapewnienie dostępu do pokoi biurowych a w szczególności Sali rozpraw , biura podawczego i sekretariatu Kolegium,

- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w co najmniej jednej z form: wizualnej, dotykowej lub głosowej

-zapewnienie wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

-zapewnienie możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,

10 marzec 2021r.

 

 

Na bieżąco

Realizacja w całym okresie działania

4.

Samoocena oraz podjęcie działań zmierzających do dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami

-Koordynator ds. dostępności

-Administrator systemów informatycznych

Dokonanie analizy stanu obecnego

 

Zapewnienie ułatwień korzystania ze strony BIP SKO Kielce

 

10 marzec 2021r.

 

Na bieżąco

Realizacja w całym okresie działania

5.

Samoocena oraz podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dostępności informatyczno-komunikacyjnej

-Koordynator ds. dostępności

-Administrator systemów informatycznych

Dokonanie analizy stanu obecnego

 

 

Zapewnienie bezproblemowego kontaktu z pracownikami Kolegium i uzyskanie niezbędnych informacji  drogą :

- kontaktu telefoniczny,

- kontaktu korespondencyjny,

- kontaktu mailowego,

- strony ePuap,

- fax,

- możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka  migowego,

- podanie informacji w tekście łatwym do odczytania ETR,

- nagrania treści informacji w polskim języku migowym PJM w postaci pliku video,

-możliwość korzystania z odczytu maszynowego

 

10 marzec 2021r.

 

 

Na bieżąco

Realizacja w całym okresie działania

6.

Zapewnienie dostępu alternatywnego

-Koordynator ds. dostępności

-Administrator systemów informatycznych

- wykorzystanie nowoczesnych technologii

- wprowadzenie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Kolegium

Według potrzeby w całym okresie działania

7.

Sporządzenie raportu jednostki o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

-Administrator systemów informatycznych

- przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Prezesa Kolegium

- przesłanie raportu na portalu GUS

- zamieszczenie na stronie BIP

31 marzec 2021r.

8.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Kolegium  w zakresie :

- architektonicznym

- cyfrowym,

-informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator ds. dostępności

-konsultacje z pracownikami oraz Administratorem Systemów Informatycznych,

- ogląd pomieszczeń

- analiza strony BIP Kolegium

- umieszczenie na stronie BIP wzoru wniosku o zapewnienie dostępności

- monitorowanie przypadków informowania o braku dostępności  i analizowanie możliwości wdrożenia zmian,

- badanie stopnia zadowolenia z realizacji usług dostępnościowych wśród osób korzystających z usług SKO w Kielcach

- śledzenie i korzystanie ze zmian w technologiach zapewniających dostępność

 

Na bieżąco

 Realizacja w całym okresie działania

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SKO Kielce
Data utworzenia:2021-02-17
Data publikacji:2021-02-17
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Liczba odwiedzin:2538