Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 570) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowań lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Kolegium orzeka również w innych sprawach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 3 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Data utworzenia:2016-06-07
Data publikacji:2016-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5088