Jesteś tutaj: Start / Prezes SKO / Kompetencje

Kompetencje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prezes Rady Ministrów na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Kolegium powołuje Prezesa Kolegium, spośród kandydatów będących etatowymi członkami Kolegium.

Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat. Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

 • reprezentuje kolegium na zewnątrz.
 • przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów           i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
 • zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
 • ogłasza konkurs na członków kolegium,
 • przewodniczy pracom komisji konkursowej,
 • przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
 • występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
 • czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,
 • wyznacza przewodniczących składów orzekających. Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Data utworzenia:2016-06-07
Data publikacji:2016-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5044