Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach .

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Solnicapawel@kielce.sko.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście poprzez budynek główny A z siedmiostopniowymi a następnie pięciostopniowymi schodami i brakiem podjazdu dla wózków. Drugie wejście jest  na styku budynków A i C1 z trzystopniowymi schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Drzwi w obu wejściach otwierają się automatycznie;
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • W budynku są windy;
 • W budynku A działa całodobowo portiernia, zaś przy drugim wejściu pracownik ŚUW – portier, obecny jest wyłącznie w godzinach porannych  , podczas wydawania kluczy pracownikom , tj. do godziny ok 8.00;
 • Przy wejściach z podjazdami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach,
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku A;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Przed budynkiem ŚUW oraz na parkingu dla interesantów i pracowników ,  wyznaczone są stanowiska dla osób niepełnosprawnych;
 • Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biura Administracyjno-Gospodarczego ŚUW;
 • Do wszystkich pomieszczeń Kolegium można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;

W SKO w Kielcach nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SKo Kielce
Data utworzenia:2021-02-05
Data publikacji:2021-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Liczba odwiedzin:2692