Tryb postępowania przed SKO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie zaś z przepisami KPA i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do SKO za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy to SKO wydało decyzję jako organ I instancji – wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do SKO (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, co do zasady, wydawane są w formie decyzji albo postanowień.  Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. 

Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium. Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin kolegium. Pozaetatowi członkowie kolegium nieposiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych.  

Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

      Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Biuro Kolegium.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Data utworzenia:2016-06-07
Data publikacji:2016-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7343