klauzula informacyjna dla oisób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, aI.IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kielce.sko.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecieg. lub organizacji międzynarodowej.

 

                                                                                                    mgr TomaszNowak

                                                                                                  Wiceprezes Samorządowego Kolegium

                                                                                                      Odwoławczego w Kielcach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SKO w Kielcach
Data utworzenia:2018-10-29
Data publikacji:2018-10-29
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Liczba odwiedzin:4432