Informacje nieudostępnione

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych rejestrów ani ewidencji, a istniejące mają jedynie charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu. W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach znajduje się zakładowe archiwum wydanych decyzji, postanowień, orzeczeń, oraz dokumentów księgowych i biurowych.

Zgodnie z art. 73 k.p.a.: „§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu."


Natomiast zgodnie z § 2. tego artykułu: „Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.”

Ponadto, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 1330) - informacje publiczne, którymi dysponuje organ mogą być udostępniane na wniosek, chyba że zostały udostępnione na niniejszych stronach BIPu. Udostępnieniu nie podlegają zatem informacje już opublikowane.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SKO
Data utworzenia:2018-08-10
Data publikacji:2018-08-10
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Liczba odwiedzin:3510